Genel

KISA KORUNMA ÇEMBERİ

KISA KORUNMA ÇEMBERİ (Banishing Ritual Of the Lesser Pentagram)

Majikal ortamın zıt güçlere karşı temizlenerek hazırlanması ve çalışmamn korunması İçin yapılan standart bir çalışmadır.
Aşağıda saniye cinsinden verilen çalışma süreleri tahmini olup toplam 126 Sn veya yaklaşık 2 dakikadır. Süreler çalışmamn belli bir melodi ile senkronize edilmesi ile tesbit edilmiş olup, bir fikir vermesi amacı ile gösterilmiştir. İstenirse değiştirilebilir. Çalışma Golden Dawn örgütünden kaynaklanan bilgilerin düzenlenmesi ile oluşmuştur..

 
Çalışma
•    Kabalistik haçın el ile yapılması (36 Sn)
•    Pentagramlann uyandırılması (35 Sn)
•    Baş meleklerin uyandırılması (24 Sn)
•    Kabalistik haçın baştaki şekliyle aynen tekrarı (31 Sn)
şeklinde dört ana kısımda düşünülmektedir. Kabalistik haçm el ile yapılmasında kullanılan konsantre edici kutsal kelimeler
•    Atoh. (Ahtoh)     Senin
•    Malkuth. (Malhkut)     Krallığın
•    Ve Geburah. (VehGehburah)… Ve kudretin
•    Ve Gedulah. (VehGehdulah)… Ve azametin (Merhametin)
•    Le olahm Amen (lehohlahm Ahmen). Ebediyen sürsün…
Amin…
Pentagramlarm uyandırılmasmda kullanılan kutsal kelimeler
ise
•    YHVH (Yahhohvoh) Yehovah (Ateş su hava ve toprağı
temsil eden kutsallar kutsalı)
•    ADONAI (Ahdohnay)Tanrım (Söylenemeyecek kadar kutsal
olan YHVH yerine söylenen)
•     EHEIEH (Ehhuyeh) Ben diyen
•     AĞLA (Ahgla)    Sanatın ebediyen sürsün tanrım
(Ateh Gebor LeOlahm Adonai ‘ın
kısaltılmışı)
anlamlarına gelmekte olup, karşılıkları ve anlamları ile seslendi rilmeleri üzerinde ayrıca çalışılmalıdır. İbranice kelimelerin seslendirilişleri yanlarında parantez içinde gösterilmiştir.

Kabalistik Haçın El ile Yapılması

Kabalistik Haçın El ile Yapılması

 
1.    Çalışma yerinin ortasında veya altarm batı tarafında yüz doğuya dönük olarak ayakta durulması
2.    Radyal sinir uçlarından enerjinin birleştirilerek güçlü bir şekilde yansıtılması için, sağ elin baş, işaret ve orta parmaklarının, başparmak diğer ikisini ortalayacak şekilde üçgen yapılarak birleştirilmesi
3.    Birinci nefeste uzun sürede havayı içe çekerken Üç parmak ile alma dokunulması ve dokunulduğunda başın üzerinde ve etrafında beyaz bir kürenin ve ortasında parlak beyaz ışıkların kıvılcım gibi kürenin çevresine yayıldığının hayal edilmesi ve nefes verirken ATOH kelimesinin derinden gelen bir ses ile titreştirilmesi
4.    İkinci nefeste havayı içe çekerken, sağ elin göğüs hizasındaki solar pleksüse kadar aşağı çekilmesi ve beyaz ışın şaftının da el ile beraber lastik gibi uzadığının hayal edilmesi, solar pleksüse dokunulduğunda ise MALKUTH kelimelerinin derinden gelen bir ses ile titreştirilmesi
5.    Üçüncü nefeste havayı içe çekerken eli ışm şaftı ile beraber boğaza kadar yukarı çektikten sonra sağ omuza kadar götürüp,
havayı dışa verirken VE GEBURAH, dördüncü nefeste havayı içe çekerken eli ışın şaftı ile beraber sol omuza kadar götürüp havayı dışa verirken VE GEDULAH, kelimelerinin titreştirilmesi
6.    Beşinci, nefeste havayı içe çekerken eli ışın şaftı ile beraber önce boğaza sonrada göğüs hizasına getirip , iki eli göğsün üstünde dua eder gibi birleştirerek, havayı dışa verirken LE OLAHM AMEN, kelimelerinin etkin bir ses tonu ile titreştirilmesi
7.    Altıncı nefeste çok derin ve uzun sürede havayı içe çekerken, birleşen iki elden, kristal buz mavisi temiz steril ışınların yukarı doğru fışkırarak ışmdan bir şemsiye oluşturmasının sonra da havayı dışa verirken aşağı yönelerek tüm bedeni saran yumurta biçiminde bir auraya dönüştüğünün hayal edilmesi
8.    Yedinci nefeste havayı içe çekerken oluşan auramn balon gibi şişerek içindeki beden ve ışıktan büyük haç ile beraber bir misli kadar büyüdüğünün ve havayı dışa verirken artık kişinin (Maginin) madde sınırlarını aşarak dev güçlü yeni bir varlık haline dönüştüğünün düşünülmesi

Pentagramların Uyandırılması

1.    Çalışma yerinin ortasından çemberin doğu uç noktasına kadar gidilmesi veya altarın batı tarafında yüz doğuya dönük olarak ayakta durulmaya devam edilmesi

 
2.    Sekizinci nefeste çok derin ve uzun sürede havayı içe çekerken, sağ elin ileri doğru uzatılması ve bedenin sol dizkalça arası orta noktası hizasından, başın üstünde orta bir nokta hizasına sonra da sağ dizkalça orta noktası hizasına doğru hareket ettirilerek havada beyaz ışın şaftından ters bir V işareti yapılması, sonra elin sol daha sonra da sağ omuz üst hizasına, oradan da ilk hareket noktasına hareket ettirilmesi ile beyaz ışıktan beşgen yıldızın (Pentagram) tamamlanması.

 
3.    Bir metre büyüklüğündeki Pentagramm havada ışıldadığının görülmesinden sonra nefes verirken sert ve keskin bir hareketle eli yıldızın ortasına doğru uzatıp YHVH kelimesi derinden gelen bir ses ile titreştirilerek yıldızın enerji ile şarj edilmesi.

 

4. Sağ kolu ileri uzatarak saat yönünde (deosil) havada beyaz ışıktan bir çember çizerek güney yönüne dönülmesi ve dokuzuncu nefes de havayı içe çekerken, orada aynı şekilde bir pentagram oluşturarak, nefes verirken ADONAI, aynı şekilde çembere devam edilerek batı yönünde oluşturulan pentagramın EHEIEH, kuzey yönünde oluşturulan pentagramın da AĞLA kelimeleri ile şarj edilmesi.

 
5.    Kuzeyden tekrar doğuya dönerek dört kardinal yönde koruyucu pentagramlann ışıldadığı beyaz ışın çemberinin tamamlanması.
Figür 75: Pentagram Defedici pentagramın yapılış şeması

Başmeleklerin Uyandırılması

Başmeleklerin Uyandırılması
1.    Dört büyük başmelek ile ilgili telesmatik formların yapımı ve manası ile ilgili bilgilerin hatırlanması
•    Formların, evrensel zihnin kendi içimizdeki yansımaları olan ilahi güçler ile şarj edilerek, benzerlik yasası sonucu ilahi güçlerle teması sağlayan sembolik formlar olduğunun anlaşılması.
•    Baş melekleri çağırmak için isimleri söylendiğinde ilgili yönden hızla bir rüzgarın esmesiyle beraber iki insan boyunda devasa beyaz parlak ışıktan bir figürün büyüyerek geldiğinin, ve geldiği yöndeki ufkun ilgili element rengine dönüşerek figürün beyaz bir ışık halinde bu ufkun önünde ışıldadığının arkadan esen rüzgar ile pelerininin magiye doğru uçuştuğunun hayal edilmesi
•    RAFAEL ‘in DoğudaSarı ufuk GABRİEL ‘in Batıda Mavi ufuk MîCHAEL’in GüneydeKızıl ufuk AURIEL’in KuzeydeYeşilimsi karanlık ufuk ile hayal edilmesi
2.    Çalışma yerinin ortasında veya altarm batı tarafında yüz doğuya dönük, sağ kol güneyi sol kol kuzeyi gösterecek şekilde yanlara açılarak gerilmiş halde olarak ayakta durulması
3.    Yüz doğuya dönük olduğu halde dört ana yönün bekçileri olan dört büyük başmeleğin, sırasıyla önümde RAFAEL, arkamda GABRİEL, sağımda MICHAEL solumda AURIEL diye yüksek bir sesle çağrılması ve her bir meleği çağırırken, meleğe ait ilgili formların zihinde canlandırılması
4.    Yüksek sesle çevremde pentagramlar, üstümde ise hegzag ram (Altıgen güneş küresinin yıldızı) parlamakta diyerek koruyucu çemberin pentagramlar ve meleklerle çalışma alanını sardığını ve çemberin üstünde ortada iki metre gibi büyük bir altıgen yıldızın parlamakta olduğunun hayal edilmesi

ENERJİ TOPLAMA

ENERJİ TOPLAMA (Middle Pillar Exercise)


Genel
Her insanın içinde istenildiğinde mıknatıs gibi toplayıcı veya elektrik gibi yansıtıcı hale dönüşebilen bütün inanç sistemlerinde, meditasyon, duygusal coşma, dua ve bazen evrensel zihne yapılan rastgele taleplerle harekete geçirilebilen hayatı kontrol eden sonsuz bir gücün var olduğu bilinmektedir. Yüksek titreşimli bu hayat enerjilerini bedenin algılayabileceği hale dönüştüren psişik organların düşünce konsantrasyonu, renk hayali ve ses titreşimi ile uyandırılabilmesi için yapılan standart bir çalışmadır. Psişik organların canlanması ile majikal nitelikli çalışmalar daha verimli hale gelecektir.

 
Aşağıda saniye cinsinden verilen çalışma süreleri tahmini olup toplam 528 sn veya en fazla 9 dakikadır. Süreler çalışmamn belli bir melodi ile senkronize edilmesi ile tesbit edilmiş olup, bir fikir vermesi amacı ile gösterilmiştir. İstenirse değiştirilebilir. Çalışma Golden Dawn örgütünden kaynaklanan bilgilerin düzenlenmesi ile oluşmuştur.
Çalışma
•    Enerji toplama hazırlığı (108 Sn)
•    Enerji kürelerinin oluşturulması (210 Sn)
•    Enerjinin duygu küresine dağıtılması (210 Sn)
şeklinde üç ana kısımda düşünülmektedir.
Çalışmada kullanılan konsantre edici kutsal kelimeler
•    Yehovah elohim (Yohhohvoh Ehlohheem)
Yaradılışı kavratan tanrı
•    Yehovah eloah ve daath. (Yohhohvoh Ehlohah Va Dahaht)
Bilgelik ve anlayışı birleştiren
•    Shaddai el chai. (Şadday El Hay)
Kudretli canlı olan
•    Adonai Ha aretz. (AhDohNay Hah Ahretz)

 
Yeryüzünün efendisi
anlamlarına gelmekte olup, karşılıkları ve anlamları ile seslendi rilmeleri üzerinde ayrıca çalışılmalıdır.. Ibranice kelimelerin seslendirilişleri yanlarında parantez içinde gösterilmiştir. Çalışma sırasmda sırasıyla akaşahavaateşsu ve toprağa denk gelen psişik organlarda seslendirilen kutsal kelimelere
•    Eheieh    Yokluktan var olan
•    Yehovah elohim    Evrene mana veren
•Yehovah eloah ve daath    Zaman ve mekan ile ötesindeki

Manayı kavratan

Her yerde hazır ve nazır olan

 
Yeryüzünün efendisi olan ben şeklinde kombine bir anlam verilebilir.

 
Enerji Toplama Hazırlığı


1.    Parlament maviMor ışığın yakılarak oturum düzenine geçiş (24 Sn)
2.    Negatif nefes ile meditasyon (84 Sn)
3.    Oturma (Ayakta veya yatar) durumunda iken ellerin solar pleksüs altında kilitlenmesi
4.    Rahat ve gevşemiş bir duruma geldikten sonra, sessiz ve sakince iradeyi zorlamadan ama yavaş yavaş ritmik nefes ile kısa bir süre zihnin sakinleştirilmesi.

 
Enerji Kürelerinin Oluşturulması


1.    Kısa bir süre ile nefesi içe çekerken koronel bölgenin üstünde KETHER’de AKASHA’ya tekabül eden ortasından kıvılcımlar saçarak parlaklaşan, baştan biraz büyük ve ortasında EHEIEH kelimesi görünen beyaz parlak bir kürenin hayal edilmesi ve nefes verilirken kelimenin dolgun ve güzel bir sesle seslendiril mesi, (60 Sn)

 
2.    Nefesi içe çekerken birinci kürenin ortasından çıkan ışın şaftının, iskeletten aşağı akarak gırtlağa ulaştığında, DAATH’da HAVA elemanına tekabül eden ortasından kıvılcımlar saçarak parlayan kaşa kadar büyüyen ve ortasında YEHOVAH ELOHIM kelimesi görünen beyaz bir küreye dönüştüğünün hayal edilmesi (30 Sn)

 
3.    Solar Pleksüs  Göbekte TIPHARETH’de  ATEŞ YEHOVAH ELOAH VE DAATH (30 Sn)
Kasıklar  Cinsel organda  YESOD ‘da  SU ŞHADDAl EL CHAI (30 Sn)
İki ayak  Taban ortasındaMALKUTH’da  TOPRAK ADONAİ HA ARETZ (30 Sn)
kelimeleri ile beyaz parlak kürelerin oluşturulması


4.    Toplam ışın şaftının ve kürelerin birkaç dakika hayal edilmesi (30 Sn)

 
5.    Çalışmalara alıştıktan sonra beyaz kürelerin üstten sırasıyla Beyaz Açık leylak Altın sanMenekşe morYeşilimsi siyah olarak hayal edilmesi, göğün beyaz yerin siyah güneş merkezinin san olduğunun düşünülmesi.

Enerjinin Duygu Küresine Dağıtılması

Enerjinin Duygu Küresine Dağıtılması

 
1.    Bir süre evrenden yansıyan spritüel enerjilerin saat yönünde anafor şeklinde korkunç bir hızla dönerek yukarılardan aşağı doğru AKASHA küresine emildiğine konsantre olunması (30 Sn)

 
2.    Nefes verirken soldan aşağı inerek topuklardan dönen ve nefesi içe çekerken sağdan yukarı çıkarak devreyi tamamlayan beyaz parlak geniş bir ışın bandının altı kere bedeni sargıladığının hayal edilmesi (30 Sn)

 
3.    Aynı şekilde nefes verirken önden aşağı, nefes alırken de arkadan yukarı doğru geniş bir ışm bandımn altı kere bedeni sargılamadığım hayal edilmesi (30 Sn)

 
4.    Bir süre bütün enerjilerin toplandığı TOPRAK küresine konsantre olunması (30 Sn)

 
5.    Nefes alırken AKASHA küresinin çekimi ile bu enerjilerin yukarı doğru ışın şaftı şeklinde emildiğinin ve nefes verirken de muhteşem bir fıskiye şeklinde kaynaktan vahşice fışkırıp yumurta biçimindeki auraya yayılıp aurayı yıkadığının, sonra da bu enerji serpintilerinin yine toprak merkezinde toplamp tekrar fışkırdığının hayal edilmesi ve bu fışkırmanın altı kere tekrarlanması (60 Sn)

 
6.    Sakince bedeni sararak her bir hücreyi yıkayan, canlılık ve şifa enerjisi veren beyaz ışıktan auramn çok canlı bir şekilde hayal edilmesi (30 sn.)

OKÜLT RİTÜEL ÖRNEK UYGULAMASI Ritüel Açılışı

OKÜLT RİTÜEL ÖRNEK UYGULAMASI Ritüel Açılışı (120 Sn)

 
Toprak Mabede giriş (87 Sn)

 
1.    Yürüyerek mabede girilmesi    (14 Sn)
2.    Ayakta açış müziğinin başlatılması (10 Sn)
3.    Normal ışıkların söndürülmesi    (10 Sn)
4.    Mum ve tütsülerin yakılması    (53 Sn)
•    Tanrının ışığını simgeleyen mabed mumunun yakılması
•    Önce ateş sonra su sütunlarını simgeleyen altar mumlarının yakılması
•Tütsünün yakılması Astral mabede giriş (33 Sn)
1.    Müziğe ve altarın ortasında Tipharet’e konsantre olarak ayakta kısa bir süre bekleme (33 Sn)
•    Sisler arasından astral mabedin yükselişi
•    Astral mabede giriş ve mabedin içten seyri
Ritüel Kapanışı (60 Saniye)
Mavimor ışığın kapatılması (5 Saniye)
Astral mabedden çıkışMabedin sisler arasında uzaklaşıp kayboluşu (20 Saniye)
Toprak Mabedden Çıkış (35 Saniye)
1.    Mum ve tütsülerin kesinlikle üfleyerek değil, mum söndürücü ile söndürülmesi
•    Tütsünün söndürülmesi
•    Önce su sonra ateş sütunlarını simgeleyen altar mumlarının söndürülmesi
•    Mabed mumunun söndürülmesi
2.    Normal ışıkların yakılması
3.    Müziğin kapatılması
4.    Mabedden yürüyerek çıkılması

 
Okült Ritüel Formu


•    Açılışı (Azami 120 Sn veya 2 Dk)
•    Kısa Korunma Çemberi (126 Sn veya yaklaşık 2Dk)
•    Enerji Toplama Orta Kolon Egzersizi ( 528 Sn veya Azami 9. 00 Dk)
•    Tarot Bakma İşlemleri (Yaklaşık 3060 Dk)
•    Kısa Korunma Çemberi (Açıştakinin aynen tekrarlanması) (126 Sn veya 2 Dk)
•    Kapanışı (Yaklaşık 60 Sn veya 1 Dk)
olmak üzere toplam 16 dakikalık ritüel uygulaması olabilir. Ortalama bir veya iki soruluk bir tarot bakma işlemi (45 Dk) ile toplam süre 1 saat civarında gerçekleşmelidir. Ritüel işlemlerinin süreleri belli bir melodiyle senkronize olarak belirlenmiş olup uygulamada sapmalar gösterebilir.