Ruh Nereden geliyor?

Eski ve yeni ruh arasındaki asıl fark nedir? Yeni ruh nereden geliyor? Ruhların ilk kez veya tekrar doğduğunda hangi koşullarda olacağını kim kararlaştırıyor?

Eski ve yeni ruh arasındaki asıl fark yaştır. Açıktır ki eskisi yenisinden yaşlıdır. “Yeni ruh nereden geliyor?” Bu soru çok üstünkörü sorulmuş. Ruhlar bir yerden gelmez. Ruh hep var olmuştur. O, asıl özdür, yaşam gücüdür, tanrısaldır. İncilinizde “Tanrı ruhtur.” der.

Soru, “Bireyleşmiş ruh nereden geliyor?” anlamındaysa o hâlde hamilelik anında ruhun bir parçası yeryüzünde birey olmaya başlamak üzere doğar, derim.

Bir celse mensubu sordu: ” O zaman Büyük Ruhun bir parçası mıdır? ”

Evet, bu yüzden Büyük Ruha sonsuza kadar bağlanıyorsun. Bu bağdan koparılamaz, sürülemez, aforoz edilemezsin. Ne şekilde belirirse belirsin fark etmez, yaşam demek olan güce asla çözülemeyecek şekilde bağlanırsın.

Bir başka mensubun sorusu şöyleydi: “Ama bireysel yaşam bu andan önce mi başlıyor?”

Sorunu zorlaştıran kelimeler kullanıyorsun. “Hamilelik anından itibaren beliren birey daha önce var mıydı?” demek mi istiyorsun. Evet, bazen, ama şimdi yeryüzünde sergilenmeye başlayan kişilik içinde belirmez. Ruh sonsuz olduğu için sonsuzluğu kavramak uzun süre alacaktır.

Bir sonraki soru şöyleydi: “Ruh âleminde hata olmaması için reenkarnasyonu kontrol edecek bir yapı var mı?”

Tüm bu konular doğa yasasının işleyişi ile kolayca çözümlenmektedir. Doğmanız gerekip gerekmediğine siz karar verirsiniz. Daha büyük şuura sahip olduğunuz ve maddî âlemde beden kazanarak başarılabileceklerin farkına vardığınızda bu kararı verirsiniz. Bunun için bir grup varlık veya yapı gerekli değil. Bu, ruhun kendisinin kararlaştırdığı bir konu.

Her doğum ilerleme midir, yoksa sonuçta başladığımız merdivenden daha aşağıya inmek mümkün mü? Rehber şöyle cevapladı:

Tüm yaşam, özellikle ruhun yaşamı, ilerleme hâlindedir. Ben özellikle ruhsal yaşam üzerinde duruyorum çünki gerçekten önemli olan odur. Nerede kazanılırsa kazanılsın bilgiye sahip olduktan sonra o bilgiyi kendiliğinden uyguladıkça ruhsal olarak olgunlaşır ve ilerlersiniz. Mükemmelliğe ulaşmak için sonsuzluk gerekse bile ilerleme her zaman için ilerlemedir.

Reenkarnasyon üzerine sohbetlerde şüpheciler kalbi delik bebekler ve zeka özürlülerin yeryüzü yaşamında nasıl ders alabileceklerini sordular. Pek çok spiritüalist bir gün anlayacağımızı bilerek bu zor soruyu inanca bağlıyorlar. Ama bir şüpheciye cevap veremezsek şüpheci kalacaktır. Anlaşılması zor bir tartışmaya dalmadan bu soruyu cevaplandıracak en iyi yolu önerebilirmisiniz?

Şüpheciye verilecek cevap yok. Şüpheci tatmin oluncaya kadar kendisi araştırmalıdır. O zaman şüphe yok olacaktır. Biz ilâhiyihatçı değiliz. Bu puan kazandığınız bir tartışma değil. Bu, bireylerin şuurlandığı ruhsal bir süreçtir.

Şuurlandıkça yaşamın gizemlerinden bazıları anlayacaklardır. Bütün gizemleri anlayamayacaklar, çünki anla-yabilselerdi yeryüzünde olmazlardı. Yeryüzü ders aldığınız okulunuzdur. Gizemleri adım adım öğrenirsiniz, bilgi geldikçe şuurunuz gelişir.

İşte yaşamın tüm amacı budur. Tartışma, tartışmaya davet bana göre değil. Ben sadece süregelmiş ve süregeİe-cek bazı temel hakikatleri anlatabilirim. Kabul edilmezlerse üzülürüm. Benim yapabileceğim bir şey yok.

Ruhun pek çok parçaya ayrıldığını söylüyorsunuz. Sadece bir parça yeryüzüne gelebilir. Diğerleri başka kürelerde ilerliyor. Bu konuyu açabilir miyiz?

Sizin kullandığınız tüm dilleri aşan bu konu için çok zayıf semboller olan sözcükleri kullanmak zorundayız.

Sözcükler fizikle ilgilidir. Ruh ise fizikle ilgili değildir. Fizik ile ilgisi olmayanı fiziksel dille nasıl yorumlayabiliriz? Bu, sizin söz dizimi dediğiniz büyük bir sorun. Bana göre ruh sizin her birinizin içindeki sizin Tanrı, benim Büyük Ruh dediğim tanrısal parçadır. Ruhları sizin anladığınız terimlerle ölçebilmek mümkün değil. Ruh, yaşam gücüdür, dinamik olandır, yaşamsaldır, gerçek özdür, tanrısaldır.

Ruhları kişilikler ve birey olarak düşünüyorsunuz. Ben siz kimsiniz diye sorarsam, nasıl cevap vereceğinizi bilemem. İsminizi söylemeniz bana kim olduğunuzu anlatmaz. Bu, sadece size verilen isimdir. Siz, birey olarak, hüküm veren kişi olarak, düşünen kişi olarak kimsiniz? Sevgi sunan, sizin dünyanızda insan deneyiminin spektrumunu oluşturan tüm duyguları ifade edebilen kişi olarak kimsiniz? İşte bu ruhtur.

Ruh fiziksel bedeni canlandırdığı için yeryüzünde yaşıyorsunuz. Ruh geri çekildiğinde canı kalmayan fiziksel beden ölür. Bu ruhun, sizin dünyanızda adınız olduğu gibi bir adı yoktur. Tanrısal olduğu için sonsuzdur. Ve sonsuz olduğu için de sonsuz sayıda tezahür eder. Bu ruhun pek çok farklı yönü vardır. Ben çok sayıda yüzü olan bir elmas benzetmesini kullanıyorum. Bu yüzler deneyim kazanmak, elmasın mükemmelliğe doğru tekâmül etmesinde diğer yüzlere yardımcı olmak üzere sizin dünyanıza farklı zamanlarda doğabilirler.

Nadiren benzerliklere sahipseniz de bu benzerlik, onların aynı anda dünyaya doğan bir elmasın iki yüzü olmalarından dolayıdır. Bu yüzden aralarında eksiksiz bir uyum bulunur. Bir bütünün parçalarıdırlar. Bu durum bizi reenkarnasyon konusuna getiriyor. İşte elmasın tekâmül etmesine yardım edecek bilgi, gelişim ve deneyime katkıda bulunmak üzere dünyaya gelen elmas yüzleri…

Çok sayıda yüzü olan bir elmas olarak tarif ettiğiniz “grup ruhu”nu daha iyi açıklayabilir misiniz? Aile grupları mı, aynı ruhsal gelişme statüsündeki insanlar mı, aynı hedeflere sahip olanlar mı, hiçbiri değilse ne?

Soruyu soran, “aile” kelimesini, anladığınız şekliyle kelime anlamıyla, kan bağlarına veya evlilikten kaynaklanan ilişkilere sahip kişilerle sınırlı olarak kullanıyorsa aile kelimesi grup ruhları için kullanılamaz. Beden, amacına hizmet ettiğinde tamamen maddî olan dünyevî bağların devam etmesi gerekmez.

Ruhsal ilişkide, en tepede benzerliklere sahipsiniz veya daha aşağılarda akrabasınız. Fiziksel ilişkiler sonsuz prensipleri esas almayan koşullardır. Sonsuz prensipler var olmaya devam edecek olan tek şeydir. İnsanî yönlerinden bahsedilirse grup ruhları ruhsal akrabalığa sahip bireylerden oluşur. Bir elmasın yüzleri oldukları için bu ruhlar kendiliğinden birbirlerine doğru çekilirler. Yapılacak işle ilgili amaçlar için elmasın parçaları bütüne yardımcı olacak türden deneyim edinmek üzere sizin dünyanıza gelebilir ve gelmektedir.

Leave a comment