alim

Âlim şair Nevnin fal yorumu

Âlim şair Nevnin fal yorumu

Kanunî devrinde şehzâdelere hocalık etmiş meşhur şair ve âlim Nev‘î (ö. 1007/1599) tefe’ül hakkında “Bu ilimde Allahü Tealâ’ ya hüsni zan vardır. Nitekim ‘Ben kulumun zannı üzereyim.’ kutsî hadisi bunu teyit etmektedir. Burada kastedilen kulum beni nasıl zannederse (bilirse) ona öyle davranır, muamelede bulunurum demektir. Dolayısıyla, “bu ilim insanın sıkıntı ve ızdıraplannı ortadan kaldırarak huzur ve sükûnete ulaştırır.”

“Bu ilim sebebi ile hatırı harab defi hafakan u izdir ab kılub karar ve sekinet bulur.” demiştir.
Aynca o bir şiirinde de şöyle demektedir:
Fal itdüm idi Mushafı hüsninde geldi “lâ,”
Bildüm ki ışkun itse gerek nefyi masiva,
Böyle bir murad(ı) mı var aşık olânun,
Yaran yanunda olmaya ağyarı bedlikâ.

Nevi, tefe’ülün insan üzerindeki bazı müspet psikolojik etkilerinden de bahsetmiştir. O bu meyanda “Kalpleri kırık huzursuz ve perişan olanlara itminan ve kuvvet verir. Ticaret ehli ve ihtiyaç sahipleri için önemli faydalara tam yöneliş ve halis niyetli olmaya sebep olur.” demektedir.