Tarot

Tarot Falı Asalar Takımı

Asalar Takımı

Küçük Arkana’mn ilk takımı olan Asalar, imgesel olarak ürkütücü bir enerjiye sahiptirler. Asalar, Zodyak’da ateş burçları olan Koç, Aslan ve Yay burçları ile ilişki içindedirler. Gerçeğin içsel ve dışsal etkilerinde iyimser eylemin simgesi olan Asalar, içgüdüsel ilhamm gücünü vurgularlar. Tüm yaratıcı düşünürler, bu dramatik ve değişken güce dikkat çekmekten kendilerini alamamışlardır. Bu güç, sanatsal bir zafer, kışkırtıcı ve zekice yapılan politik bir manevra ya da iş hayatına dair parlak bir çıkış olarak açığa çıkabilir ; bu gücün manifestosu nasıl olursa olsun ateşin gözüpek ve cesaret dolu niteliği asaların imzasını taşıyacaktır.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nın bütün takımları, beraber açıldıkları eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nın elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Bazı eşler birbirlerini tamamlarken bazıları da birbirlerinin etkilerini azaltırlar. Asaların aktif ve pozitif titreşimleri nesneldir, bir başka değişle görsel dünya üzerinde bir etkiye sahip olguları tanımlamaya çalışırlar. Asalar’m sunduğu güç Küıçlar ve Tılsımlar ile yükselirken, Kupalar ile bir azalma seyreyler. Asaların enerjisi Kılıçlar ile birlikte olduğunda düşünceler dünyasına akarken, Tılsımlar ile olan birlikteliğinde pratik zaferler dünyasıda yoğunlaşır. Kupalar ile eşleştiklerinde, bünyelerindeki ateş alev kaybeder, duygulanımlar istikrarsızlığa sürüklenir ve yaratıcı ifadeye gölge düşer.

Geleneksel Etki Alanları
Asaların her biri ayrı bir anlama sahip olmasına rağmen, bir kümede bütünleşirler. Bir açılımda Asalar baskın olduğunda, aşağıdaki yaşam odakları doğrulanmaktadır:

* Ruhsal, fiziksel ya da zihinsel serüven ve seyahat : Zihinsel yolculuk, tatiller, imgesel ve içsel seyahatler

* Mülkiyet, yayım, eğlenti ve buluşlar ile ilgili tüm anlaşmalar, görüşmeler ve kuramlar Asalar tarafından yönetilir.

* Rüyalar, istemler, yaşam yolu ve imgeler tarafından belirlenen kariyer Asaların hakimiyeti altındadır. Bu hakimiyetin etkisini daha geniş kavramlarla ifade edersek, başkalarına hizmet, özifade, risk alma ya da kaşiflik gibi kavramlarla karşılaşırız. Bu tür kavramlar, yaşamınızın günlük ayrıntılarım yorumlamaktan daha çok yaşam motifinizi belirleyen zorunlu kavramlardır.

Tarot Falı Tılsımların İkilisi

Tılsımlar 2

Bu kart, Tılsımlar takımının sunduğu pratik ve toprağa özgü krallık ile iki rakamının simgelediği uyum, denge ve birliktelik düşüncelerini birleştirir. Karttaki figür, iki elinde tuttuğu küreleri tartarak dengeye ulaşmaya çalışmaktadır.

Tarot Falı Tılsımların İkilisi Düzün Anlamı
Yorumlarda Tılsımların İkilisi, yaşamda bir dengeye ulaşma ihtiyacını belirtir. Kart, dengenin iki iş arasında sağlanmaya çalışıldığını ya da her şeyin üzerinde talepkar biçimde değişiklikler yapan bir bireyi belirtiliyor olabilir.

Parasal durumlarda yaşanan iniş ve çıkışlar bu kart ile sembolize edilir; fakat burada sözü edilen dengesizlik parasal anlamda çok büyük kayıplara neden olabilecek kadar fazla değildir! Kart, özellikle saray kartlan tarafından simgelenen bir birey ya da yeni bir başlangıcı simgeleyen birlilerden biriyle eşleştiğinde, uygulanabilir bir yardımın ve girişimci bir sununun göstergesi olabilir.

Bu durumda, size sunulacak ve kazancınızı arttırmanıza yardımcı olabilecek ikinci bir iş olasılığı söz konusudur. Son olarak Tılsımların İkilisi, içsel denge ile bütünleşecek, iş ile özel yaşamınıza gereken zamanı ayırmanızı sağlayacak, size dinginliği getirecek belli bir dinlenme sürecini ifade edebilir.

Tarot Falı Tılsımların İkilisi Tersin Anlamı
Dengelenmemiş içsel kaynaklar söz konusudur. Bu dengesizlik, kuşku, boşa giden zihinsel ve fiziksel emek ve savurganlık olarak yaşamınızda var olabilir. Bir bireyi simgelediğinde, söz konusu bireyin dengeye ulaşamayan, uç noktalarda gezinen ve sürekli değişen biri olduğunu vurgular.

Ters Tılsım İkilisi genel olarak, süreksizliği, hedefsizliği ve iniş çıkış gösteren bir talihi simgeler. Kartın özünde yatan ikili doğa, kesin kararlar alamama yetersizliğini belirtir. Bu küçük engelleri aşabilmeniz için özdisipline, eyleme ve imgelem dünyasma ihtiyacınız var!

Tarot Falı Asaların Kraliçesi

Asaların Kraliçesi

Kartla, ayçiçekleri ve şen bir ejderha ile gösterilen Kraliçe, dişil ateş ruhunu simgelemektedir. Ejderhalar, efsanelerde ateş soluyan yaratıklar olduğu için karttaki imgeleme oldukça uymaktadır. Vahşi ejderhaları içeren efsaneler, bilinçdışı korku ve davranışlarının karşısında bilincin kazandığı zaferleri betimlerler.

Asaların Kraliçesi, yaratıcı güçlerinin simgesi olarak aslanları kullanan ve savaş arabaları aslanlar tarafından çekilen, efsanevi acımasız tanrıçaları karakterize eder. Bu coşkun figürler, anaya özgü nitelikleri olan, sevgi dolu fakat kimi zaman da acımasız ve savaşçı olan figürlerdir. Bu tanrıçalar, Asaların Kraliçesi’ni içtenliği, güneşin ve ateşin yaşam verici güçlerini barındırmasını arzularlar. Fakat bu alev alev yanan enerjiler, Asaların ters Kraliçesi’nin intikam dolu davranışları belirdiğinde yaşamı harab edebilir. Kraliçe, tıpkı ışıl ışıl parıldayan Rus Ateşkuşu ya da baştan çıkarıcı Sümerli Isthar gibi, zorlayıcı bir çekiciliğe ve alımlılığın göz kamaştırıcı güçlerine sahiptir.

Bir kadın olarak Kraliçe, sadık ve samimi bir dostu ya da keyif verici bir sevgiliyi temsil eder. O koruyucu, cömert, dayanışmacı ve ilham vericidir. Mizah duygusu ve yeteneği, yapıcı tutumları sayesinde gelişir, yakın arkadaşlıklar kurar ve yenilgilerini yaşam yolu ve görkemi ile kolaylık la aşabilir.

Bireysel ilişkilerde, Asaların Kraliçesi tutkulu ve duyarlıdır. Yoğun duyarlılığı, onun canlı ve eğlenceli doğası, özgürlüğü ile aydınlanır. Sevdiği ve kendinden emin olduğu zamanlarda, içindeki ateşin alevlenmesi ve üretken olması için desteğe ihtiyaç duyar. Sadece kendini düşünen insanlardan hoşlanmaz ve arkadaşları ya da sevgilisi tarafından tuzağa düşürülmeye asla dayanamaz.

Kendini güvende hissetmediği ve ihmal edildiğini düşündüğü zaman ani bir kararla ilişkiden geri çekilebilir. Çok genel anlamı ile de, zodyağm özgür burçlarından birinde doğan Koç, Yay ve Aslan bir kadını simgelemektedir.

Tarot Falı Asaların Kraliçesi Tersin Anlamı
Asaların Kraliçesi ters geldiğinde, daha çok ateşin yıkıcı ve yok edici doğasını simgeler. İntikamcı bir düşman, kıskanç bir sevgili ya da baskıcı bir ilişki söz konusudur. Söz konusu kişi, kendi özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan ve başkalarının özgürlüğüne fırsat tanımayan ve sonuç olarak da sadece kendi çıkarma göre hareket eden biridir.

İş yaşamında ortak çalıştığınız bir bireyi belirttiğinde ise, bu bireyin güvenilmez, boş vaatlerde bulunan ve kaprislerle taktik değiştiren biri olduğunu belirtir. Talepkar, istikrarsız ve kolayca gönül kırabilen bir kişiyi!

Tarot Falı Asaların Kraliçesi Soyut / Genel Anlamı
Soyut anlamıyla Asaların Kraliçesi, daha çök doğaya ait kırsal ve açık, geniş arazilerle ilişkilidir. Kraliçe aynı zamanda, özgeciliği, hayır severliği, gönüllü çalışmaları ya da genellikle ev düzenleme organizasyonları ya da sanat ile ilgili sermaye yükseltici maceraları belirtebilir. Genel anlamda, Kraliçe, özellikle söz konusu özne kadın olduğunda, kadının başarı dünyasını temsil eder.

Tarot Falı Tılsımlar

TILSIMLAR TAKIMI

Toprağın enerjilerini biçimlendiren, ikinci Küçük Arkana takımıdır. Asalar tasarlayan, Tılsımlar ise koruyan ve güçlendiren takımdırlar. Tılsımlar, zodyağın toprak burçları Boğa, Oğlak, Başak ile ilgilidir ve bu burçların sembolik nitelikleri olan toprağa özgü eylem, pratiklik ve sabır niteliklerine sahiptir. Tılsımlar, içsel ve dışsal tüm yapılanmalardaki büyük kuruluş düzeninden günlük üretkenlik düzenine kadar düzeni simgelerler. Bu nitelikler, nesnel başarılara ulaşmak ve bu başarıların devamını sürekli kılmak için gerekli niteliklerdir. Beş duyu ve bu duyulara ilişkin olgular Tılsımlar takımı ile yönetilir.

Ahenk ve Ahenksizlik Neyi Arıyoruz ?
Küçük Arkana’nın bütün takımları, beraber açıldıkları eşlere göre anlam bağlamında güçlenir ya da zayıflarlar. Bu durumu, Küçük Arkana’nın elementleri ve simgeleri üzerinde temellenen yankılama/ ahenk ya da ahenksizlik olarak isimlendiriyoruz. Tılsımlar takımı, Asalar takımı gibi nesnel bir takımdır. Bu takıma ait kartlar, somut, maddesel olgu ve nesnel durumları belirtirler. Toprağın destekleyici ve dişil niteliklerini yükselmektedirler. Tılsımların birlikteliği, pratik enerjileri, gerçekçi hedefleri ve doyuma ulaşabilmek için alınması gerekli kararlan sembolize etmektedir. Kılıçlar takımı,Tılsımlar takımı yorumlannda zayıflatıcı rol oynarlar. Kılıçlar tarafından sunulan yoğun düşünce ve teori dünyası, pratik eylemin devingenliğini engelleyebilir bu engellemenin sonucu ise atalet ve durgunluk dönemi olacaktır. Tılsımlar, duygunun yöneticisi olan Kupalar ile açıldığında, doğal enerjilerin hakimiyeti söz konusu olacaktır. Tılsımlar, yaratıcı ve ruhsal imgeleri somut gerçeklerle besleyerek, Kupaların duyarlı duygulanımlara bir zırh Sunmaktadırlar.

Geleneksel Etki Alanları
Tılsımlar takımı açılımda egemen takım olduğunda, aşağıdaki yaşam odaklan doğrulanır:

* Fiziksel gerçeklik, beş duyu ve bu duyular ile ilgili olgular

* Her çeşit dünyevi ilgiler para, kazanç ve ev ile ilgili refah’sim geleri ya da uzun süreli yatırımlar (Asalar tarafından yönetilen kuramsal, başarıya ilişkin maceraların tam aksi biçiminde) ! Kar ya da eğlence amacıyla yapılan temizlik, dekorasyon gibi günlük, fiziksel çalışmalar. Aile, iş ya da toplum ilişkilerinde bireysel statü. Doğası ne olursa olsun, pratik çalışmalar ile ilgili tüm konular.

* Deneyim yoluyla doğan gerçekçi bilgelik dünyası. Kazanılan şeylerin korunması, tüm toprak tanrıçalarının duyarlı egemenliği ışığında sorunları çözümlemek ve elde edilen çözümleri gelecekte de sağlam kılmak.

Tarot Falı Evren Kartı

EVREN

EVREN YA DA BÜYÜK ŞANS, TAROTUN TAMAMLANIŞINI VE BİR SONRAKİ DEVRENİN KÜÇÜK ARKANA ŞAFAK VAKTİNİ SİMGELER.
Evren, Kader Çarkı ile eşleşir. Tarot ruhsal bir serüveni temsil ettiğinde, Evren sonlanışın ve başlangıcının simgesidir. Dişil figür, yaşam ve ölümü yöneten bilgelik tanrıçalarını sembolize eder. Bütün tanrıçalar, şafak vakti geldiği için, tanrı tanrıçaların annesinde tek vücut olur. Onun çıplaklığı, gün ışığını sembolize eder.
Tanrıça, kozmik bilgeliğin sembolü oval çerçevede dans eder. Ouroboros ya da dairesel yılan imgesi, çelenk figürü ile belirir. Tüm bu semboller kaderi simgeler. Ayrıca, ölüm ve yaşam geçidini ve ana tanrıçanın rahmini belirtirler.
Evrenin ve Zodyak’ın dört elementini simgeleyen sembolik yaratıklar, kartın dört köşesine yerleşmişlerdir. Kader Çarkı’nm bir benzeri olan bu figürler, Evren’de tamamlanışı ve bütünü simgeler.

Tarot Falı Evren Kartı Gizemli Mandala
Çelenkte dans eden Mandala, tarotta birinci ve sonuncu dönüş noktasını sembolize eder. Mandala’nm evrenin yaratıcısı tanrıça olduğu söylenir ve bunu çevreleyen oval elips dişi cinsi simgeler. Bu mistik figürün her iki tarafı da bir geçidi yani tanrıçanın rahmini betimler. Bir ateş sembolü olarak da ruh ve canlılığı ifade eder. Simyacı ve Gnostikler için ise Evren, tanrının gelini ve bilgenin ruhu Sophia’yı ifade eder. Sophia’nın görünümleri arasıda Philosophia, Sapiento, She kina ya da tanrının dişil ruhu bulunmaktadır. Philosphia’mn Albrecht Dürer tarafından yapılmış bir portresi vardır. Dört köşedeki semboller, mevsimleri ve elementleri simgeler. Bu portrenin, Evren kartı ile benzerlikleri vardır.

Evrenin yönetici gezegeni Satürn’dür. Satürn, Rex Mundi ya da Evrenin kralı olarak isimlendirilir ve acımasız bir koruycu olmakla birlikte zamanın ve yaşamm bir çok dönemini yönetir.

Yaşamınızda uzun bir süreç tamamlanmak üzeredir yaratıcı bir tasarınızın tamamlanması, ilk serginizin açılışı, işinizde önemli bir promosyona layık görülmeniz, derece almanız, evlilik ve nişanlanma gibi törenlerin habercisidir. Kupaların onlusu ya da İmparatoriçe kartı ile beraberken, ailesel bir birlikteliği ve emekliliği işaret eder.
İlişkide ise, mutluluk, anlayış ve yeni bir devrin başlangıcını simgelemekle birlikte şehir ya da ev değişikliği gibi maddi değişiklikleri de simgeler. Yolculuklar, yeni deneyimler ve içsel serüvenler söz konusudur ve şans sizinle birliktedir.

Tarot Falı Evren Kartı Tersin Anlamı
Gecikme söz konusudur, planlar ya da tasarılar yavaşlamış olabilir. Tamamlanmamış duygusal bir mesele, yaşam yönünüzü etkileyebilir. Kendinizden emin olamayabilir ve eyleme geçlmekte çekingenlik yaşayabilirsiniz. Geçmişe ilişkin bağlarınızı keserek kuşkularınızı yenmek zorundasınız. Söz konusu değişimlerin tümü olumlu ve üreticidir.

Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi

Tılsımlar 5

Sırtını tılsım, ara dönmüş biçimde duran figür, umutsuzluğu simgelemektedir. Kav^a ve çekişme kavramlarını simgeleyen beş rakamı, Tılsımlar tarafından simgelenen nesnel dünyada sergilenmekte. Buradaki savaşım ruhsal zenginlik uğruna, fakat bu uğurda yapılan eylemler genellikle maddi zenginliğin savaş alanında yer alıyor.

Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi Düzün Anlamı
Bu kart, toplumdan atılmışlığı, sevgi yoksunluğunu ve iflası simgelemektedir. Tüm bu kavramlar kimi zaman nesnel kimi zaman da ruhsal dünyada açığa çıkıyor. Kartın asıl anlamı, yaşamsal zorluk, parasal yoksunluk ve fakirliğe dairdir. Beraber açılan kartlar, bu durumların sebebini açığa çıkaracaktır. Beş rakamı istikrarsız bir kart olduğu için, sürekli değişen olguları işaret eder; fakat bazen hiç bitmeyecekmiş gibi görünen, yıkıcı ve güç bir duruma da dikkat çekebilir.

Bu kart belirdiğinde kayıp ve yoksunluk duygusu bireyin ruhunu tamamen ele geçirir. İyimserlik ve enerjinin varlığı bir dereceye kadar bireyi koruyabilir, fakat bireyin özgüveni ve imgelem dünyası kaybolmak üzeredir. İşte Tılsımların beşlisi tarafından simgelenen çatışmalar durgunluk ve devinim arasındald savaşım bu anda ve sonrasında belirmeye başlar. Tüm bu savaşımlardan yengi ile çıkabilmek için, öz sevgi ve yenilenme isteği bireyin en fazla ihtiyaç duyacağı kavramlar olacaktır. Bireyin yaşamını kaplayan şüpheleri açığa çıkarmada açılan diğer kartların yorumlan oldukça önemlidir. Bu kart simyacıların ça lışmalannın özündeki gereksinimi vurgular: Saf metalin gerçek altına dönüştürme gereksinimi! Dönüşüm ve değişimin gerekliliğini açığa çıkarır Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi!

Tarot Falı Tılsımlar Beşlisi Tersin Anlamı
Ters Tılsım beşlisi, yenilenmiş inanç, güven ve maddi dünyayı simgelemektedir. Gerek geçmişteki deneyimler gerekse ‘şimdi’de kurulan ilişkiler ve bu ilişkilerin getirileri aracılığıyla, birey bir yardıma kavuşacaktır. Ruhsal gelişme, iyimser yaklaşım ve yenilenme duyusu, çölde açan çiçekler gibi büyümeye başlayacaktır. Bir mum, en fazla ışığı karanlıkta verir; geçmişte yaşadığınız bir deneyim sizi bir amaca yönlendiriyor ve siz düşünce yoğunluğunda aydınlığa ve iyiye ulaşıyorsunuz.

Tarot Falı Asaların Kralı

Asaların Kralı

BU KART GELENEKSEL OLARAK, YOLCULUK VE KURAMSAL MACERALAR ÎLE İLGİLİ BİR ERKEĞİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

Kartta sunulan Kral, ateşin ruhunu simgeleyen, ateşli bir cin gibidir. Onun eşi olan ejderha, hükümdarlığın ve gücün, Asaların ebediyen ulaşmak istediği madde ve ruhun birlikteliğinin sembolüdür. Kral ile ejderhamn birlikteliği, ateşe özgü sezgi ve maddesel gücün birlikteliğini oluşturur.

Ateş krallığının eril ruhu olan Asaların Kralı, Koç, Aslan ve Vay burçları ililişkilidir. Tipik olarak Kral canlı, özgürlüğüne düşkün, hırslı ve mizah doludur.

Kralın birlikte belirdiği ejderha, kralın gücünü sembolize eder ve kralı Keltik miti ile ilişkilendirir. Efsanevi Kral Arthur ile ilişkili ‘pendragon’ kelimesi ‘şef’ anlamına gelen Keltik mitindeki bir kelimedir. Bu figür, iş yaşamında başarılı olan bir erkeği ya da iş görüşmelerinizde, finansal kuramlarda karşılacağınız bir bireyi temsil eder.

Yaşamınızda güven duyduğunuz, enerji dolu ve yenilikçi bir yaşıtınızı da belirtebilir. Bu birey iş ve sosyal yaşamında hayat dolu bir insandır. Bu birey, çoğunlukla başkalarına ilham kaynağı olur ve genel olarak takım yöneticisi ya da müdür statüsündedir.

Romantik anlamda, Asaların Kralı iki role sahiptir. Sevgili olarak, çekici, cömert ve eğlendirici bir bireyi temsil eder. Yaşam dolu coşkunluğu oldukça baştan çıkaracıdır ve samimiyette yoğun duygulardan hoşlanır. Özgürlüğe olan düşkünlüğü, geniş ve açık alanlara olan düşkünlüğü ile belirginlik kazanır; kendini rahat hissedebileceği ferah ortamlar onun için duygusal, ruhsal ve zihinsel olarak oldukça önem taşımaktadır.

Asaların Kralı aynı zamanda, gizli ve yasalara aykırı bir ilişki yaşayan erkek bir sevgiliyi de ifade edebilir. Ters Aşıklar kartı ile birlikte açıldığında bu yorum daha güçlenir. Kılıçların Üçlüsü ile birliktelik söz konusu olduğunda ise bir aşk üçgeni belirtilir. Her zaman çekici olan Asaların Kralı, böyle durumlarda çok fazla ciddiyete alınmamalıdır. Duygusal anlamda oldukça yoğun ve sorumlu bir birey temsil edilmektedir.

Tarot Falı Asaların Kralı Tersin Anlamı
Kart ters geldiğinde, ateşin kaba ve bencil nitelikleri sunulmaktadır. İş yaşamınızda amacına ulaşıncaya kadar sizi kaygı duymadan kullanabilecek bir bireye dikkat çekilmektedir. Bu kişi sizinle rekabet eden bir fırsatçı olabilir. Aşk ilişkilerinizde,sonrasında sizi duygusal yıkıma ve öfkeye sürükleyebilme ihtimali olan, haz verici bir flört dönemini sunmaktadır. Dolayısıyla bu kişi, uzun dönemli ilişkilerden daha çok kısa süreli fakat keyifli tatil birlikteliklerine ve romantizmine uygun bir birey gibi görünmektedir. Alevleri oldukça parlak ve sıcaktır fakat çok kısa sürede sönmeye meğillidir. İçtenliği başka bir yerlerde aramak gerekiyor!

Tarot Falı Asaların Kralı Soyut / Genel Anlam
Soyut anlamda bu kart, mülkiyete, evlilik ve boşanma ilişkin fi nansal görüşmeleri temsil etmektedir. Yardımseverlik, güven , hayırsever kuruluşlar ve sanatı destekleyen organizasyonlar bu kart ile simgelenmektedir. Görüşme ve beklenmedik finansal olasılıklar, özellikle bu olasılıkları destekleyen kartlar ile desteklendiğinde, Asaların Kralı tarafından simgelenir.

Tarot Falı Tılsımların Yedilisi

Tılsımlar 7

Tarot Falı Tılsımların Yedilisi , filizlenen iki tohum tarafmdan kuşatılan yedi tılsım olarak gösterilmiştir. Henüz olgunlaşmamış bu tohumlar, gizil gücü betimlerler. Dişil bir rakam olan yedi rakamı, değişimi ve bilinç dışı yönelim ve yeteneklerin keşfini sembolize eder. Bütün bunlar, Tılsımların sunduğu nesnel dünyada gerçeklik kazanırlar.

Tarot Falı Tılsımların Yedilisi Düzün Anlamı
Bu kart, az miktarda maddi kazanç getiren yoğun çalışma süreçlerini vurgular. Buradaki şeytana uyma eylemi, gelişmeyi engelleyen endişe duygusunun varlığına izin vermektir. Yoksulluk korkusu ve geleceğe dair kaygılar tüm yaratıcılığı ve enerjiyi engellemektedir. Anın ve sürecin getireceği olasılıklar yerine beklentiler üzerinde odaklanma sorun teşkil eder.

Olumlu ve yapıcı bir bağlamda belirdiğinde, Tılsımların yedilisi, macera ya da keşif için gerekli olan odaklanma ve çaba gösterme gereksinimini simgeler. Söz konusu deneyimler para ile ilgili olabilir ya da olmayabilir. Gönüllü olarak yapılacak işler ve ciddi ilgi alanları da o ana dair enerji ve dikkat gerektirir.

Bu kart geleneksel olarak bir çiftçinin niteliklerine özgüdür ve size şu önemsemeyi sunar: Sağlıklı bir ekin bazı hazırlıklar gerektirir toprak temiz, verimli ve tohum vermeye elverişli olmak zorundadır. Ne kadar iyi hazırlarsanız o kadar iyi ekin alırsınız. Fakat tohumlar, kendi doğal süreçlerinde filizlenirler ve bu sürece müdahalede bulunamazsınız. Sadece en iyi koşullan sağlamanız gerekiyor. Tasarım ya da kariyer yönelimleriniz aynı aşamadalar. Sabırlı kalarak, gelişmenizi engelleyen kaygı ve korkulardan kurtulabilirseniz bireysel üretkenliğinizi sağlayacaksınız.

Tarot Falı Tılsımların Yedilisi Tersin Anlamı
Boşa harcanmış emek ve yaşanmış hayal kırıklıkları, yaşamınızı baskı altına alıyor. Fakat, tüm yedililer enerji değişimini vurguladıkla n için yaşamınızdaki bu süreçte sona erecek. Iş yaşamınız ile ilgili davranış ve tutumlannız, yaratılıcık ve maddi durum, önemli bir değişim sürecine giriyor: Eski düşünce ve inançlannıza, davranışlarınıza son vererek yeni bir yola adım atmanın tam zamanı!

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi

Tılsımların Şövalye

Şövalye elindeki tılsımın, toprağa özgü eril, kendi gizilgücüne uyup uymadığını değerlendirircesine, hırsla tılsıma bakmaktadır. Meşe palamutları ve meşe ağacı yaprakları onun yavaş ama emin olarak olgunlaştıran yetenek ve gücünü sunmaktadır tıpkı, tam boyuna ve gücüne ulaşıncaya kadar uzun zaman geçen meşe ağaçları gibi! Kediye benzer iki yaratık, dışarıyı gözlemektedir.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi Düzün Anlamı
Bir kişiyi temsil ettiğinde, sabırlı ve oldukça hırslı genç bir erkeği simgeler. Bu kişi çalışkan, kararlı kendinden emin, ve düşüncelerinde çoğunlukla tutucu birisidir. Aslında, nadiren akıllı ve doğal olabildiği için, ilişkileri sıkıcı ve tekdüze olabilir. Bütün bunlara rağmen tüm tılsımlarda olduğu gibi tutkulu, sadık ve duyarlıdır. Bu tür nitelikler, toprağın altında kalmış mineraller gibi, derinlerde gömülü oldukları için onlan açığa çıkarmak yetenek ve algılama gerektirmektedir. O sadık bir dost, sürekli romantik olan bir sevgili, gerilim ve kötü koşullardan yakınmayan, güvenilir bir iş arkadışıdır.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi Tersin Anlamı
Ters Tılsım Şövalyesi, parasal zorluklar ya da kariyer sorunları ile mücadele eden, genç bir adamı simgeler. Bazen de, nasıl davranacağını bilmeyen, o an için işsiz kalmış bir bireyi simgeleyebilir.

Tarot Falı Tılsımların Şövalyesi Soyut / Genel Anlamı
Bir haberci ya da müjdeci olarak,bu kart kurulan düşleri, hedefleri ve istemleri gerçekleştirebilmek için atılması gereken adımlan vurgular. Başanya ulaşmak adına yorulmadan çalışabilen ve yapıcı hırs sahibi, olumlu bir semboldür Tılsımlann Şövalyesi! İş ya da kariyeriniz ile ilgili yapacağınız küçük yatırımlar söz konusudur. Kart ters geldiğinde, bireysel kazançta ya da para ile ilgili anlaşmalarda sorun yaşanabileceğini ifade eder. Borç almak ya da uzun vadeli parasal görüşmeler yapmak için iyi bir zaman değil!

Tarat Falı Tılsımların Kralı Kartı

Tılsımların Kralı

Bu kart, çok çeşitli güç ve gizemleri simgeleyen bir karttır. Kralın dayanıklı nitelikleri, meşe ağacı yaprakları, meşe palamudu ve ke digil yaratıklar ile desteklenmektedir. Meşe ağacı, Avrupa’ya özgü bir çok mitolojide ve Amerikalı Kızılderili sembolizminde, kutsal bir ağaç ve Toprağın Annesi olarak belirtilir. Meşe palamutları ise, verimliliği, ölümsüz yaşamı, yavaş ilerleyen gelişmeleri ve üretkenliği sunmaktadır.

Düzün Anlamı
Tılsımların Kralı, toprağın ruhu olarak, toprak burçları ile ilgilidir. Keltik mitolojisinde, meşe ağacı Yaratıcı’ya kutsanmış kutsal bir ağaçtır. Meşe Ağacı Kuzey Avrupa’da, Hıristiyanlık’tan önceki İngiltere’de eril ilkeyi simgelerken, eski Yunan Medeniyeti’nde tanrıların kralı olan Zeus ve evlilikle ilgili mutluluk ve bağlılığın sembolü Philemon ile ilişkilidir. Bütün bu nitelikler, Kralın eril bünyesinde toplanmıştır. Bir sevgiliye, olguya ya da hırsa olan adanmışlığı süreklidir. Meşe ağacı gibi yavaş gelişir, fakat engeller karşısında oldukça duyarlıdır.
İş yaşamında, Tılsımların Kralı güvenilirliği, varlığı ve güvenliği simgeler.

Genellikle maddesel yaşamını sağlam temeller üzerine kuran, maddi anlamda kendini güvence altına almış bir bireydir. Genellikle risk almayı sevmez, fakat amaçlarına ulaşması için risk altına girmesi gerekiyorsa da kolaylıkla sorumluluk altına girebilir.

Duygusal bağlamda, Kral ideal bir sevgiliyi simgeler. Duyarlı, dokunsal ve kendini sevdiğine adayan biridir. Tutucu görünüşünün altında gizli kalmış ve onu oldukça dikkatli kılan güvenlik gereksinimi yatmaktadır. Bununla beraber, yaşadığı ruhani yoğunluk, kıskançlık ve sahip olma tutkusuna neden olabilir ve bu kişi, evlilik dışı ilişkilerden hoşlanmadığı için kendini tamamen ifade etmeden önce ona hissettiğiniz duygulan bütünüyle öğrenme gereksinimi hisseder.

Tersin Anlamı
Ters geldiğinde ise, toprak simgelerine ilişkin, daha az çekici özellikleri vurgulamaktadır. Çin sembolizminde, meşe ağacı eril gücü simgelenin yanısıra, aynı zamanda söğüt gibi asla eğilmeyerek, öfkeye neden olabilecek güç karşısında bizi uyarmaktadır. Meşe ağacı direnir ve dolayısıyla gösterdiği direnç yüzünden zarar görebilir.Ters Tılsım Kralı, inatçılığı, aşırı direnci ve usa sağırlığı ile kendi kendisinin düşmanı olabilir, ilişkilerde, aşırı güven isteminde olan ve beraber olduğu kişiyi karşılanması imkansız talepler ve kıskançlıklar ile boğan birini betimlemektedir. İş dünyasında, geleceğe dair korku ve kaygıları yada içsel tepkileri nedeniyle önüne çıkan fırsatları değerlendiremeyen ve yitiren bir birey söz konusudur.

Genel / Soyut Anlamı
Soyut bir sembol olarak, geniş, başarılar sayesinde sağlamlaşan, geleneksel organizasyonları ve bu kuruluşları destekleyen kanunları, mülk denetimi ve kaynak değişimlerini işaret etmektedir. Daha bireysel anlamda, kişinin yaşamında gelişecek fırsatları, uzman eğitim programlarını ya da belli bir amaç yolunda uzun vadede gelişen aşamaları vurgulamaktadır. Genel anlamda bu kart, maddesel gücü ve kazancı belirtir. Olumsuz bir anlamda yoğunlaştığında ( gerek ters geldiğinde gerekse çevreleyen kartların etkisi altmda ), bu kart sizi parasal anlamda yaşanabilecek zorluklar, fikir yetersizliği ya da iş yaşamında yaşanabilecek bir düşüşe karşı uyarmaktadır.

Tarot Falı Kılıçların 4’lüsü

4lüsü

Bu kart, dört rakamının sembolize ettiği denge ve kısıtlama kavramları ile bu takımın yönettiği düşünce krallığını birleştirir. Kurdeler le sanlmış, kullanılmayan kılıçlar, bu kartın sunduğu kontrol altındaki eneıjiyi simgelemektedir.

Tarot Falı Kılıçların 4’lüsü Düzün Anlamı
Zihinsel yorgunluk döneminde ihtiyaç duyulan dinlenme ve iyileşme dönemini simgeler. Yeniden enerjiye kavuşabilmek için bilinçli olarak tasarlanan, günlük düzenden geri çekilerek, içsel yolculuğa çıkışı ve simgeler. Bu anlamda, dinsel ya da ruhsal meditasyonları ve bunlara duyulan gereksinimi vurgular. İkili ve üçlünün belirtiği zihinsel gerilim, bu kartta doruk noktasına ulaşmıştır. Yaşamınızı yeniden değerlendirerek yön değiştirmenin tam zamanı! Bu yorum, Ermiş, Ay, Evran ya da denge kartlarından biri belirdiğinde daha da güçlenir.

Bu kart, sağlığınız ile ilgili bir soruyu yorumluyorsa, yorumlar genellikle akupuntur ya da yoga gibi bunalım ve gerilim tedavileri üzerinde odaklanır. Meditasyon ve yaratıcı imgelemler gibi zihinsel tedaviler de belirtilebilir. Dört rakamının simgelediği dengeye zihinsel eylemler yoluyla ulaşmak gereklidir. Bu kartın öngördüğü her hangi bir rahatsızlık geçicidir, fakat sonucunda uzun süreli bunalımlar yaşanabilir.

Tarot Falı Kılıçların 4’lüsü Tersin Anlamı
Sinir sisteminde yoğunlaşan yorgunluk ve bitkinlik söz konusudur. Bu durum, fiziksel bir hastalık, kaza ya da enerji yitimi olarak ortaya çıkabilir. Dört rakamının simgelediği kısıtlamalar sizi bütünüyle çerçevelemiştir; huzura ve sessizliğe olan ihtiyacınız günden güne artmaktadır. Uzun süredir devam eden bunalımlar bu kısıtlamaların en olası nedenidir.

Açılan diğer kartlar da uyduğunda, kısıtlanmış sosyal yaşamı vurgular. Sizin dışınızdaki bireylere sunduğunuz tepkiler cansız ve sıkıcı, dolayısıyla da bireysel ilişkileriniz zayıflıyor. Eğlence ve keyif olasılıkları görünmüyor gibi! Bu süreç, önemsediğiniz ilişkilerinizde yeniden odaklanma fırsatı tanıyor.